12.6.2023

EU:n sisämarkkinat 30 vuotta!

EU:n sisämarkkinat ovat vuodesta 1993 lähtien helpottaneet ihmisten ja yritysten arkea ja edistäneet näin työllisyyttä ja kasvua kaikkialla EU:ssa. Sisämarkkinoita voidaankin pitää yhtenä EU:n suurimmista saavutuksista.

Tänäkin päivänä sisämarkkinat toimivat avainasemassa EU:n vastatessa uusiin haasteisin. Sisämarkkinat edistävät ratkaisuiden löytämistä niin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, puhtaan ja varman energiahuollon rakentamiseksi kuin taloutemme digitalisaation tukemiseksi. Sisämarkkinat ovat myös Euroopan selviytymiskyvyn selkäranka, joka mahdollistaa niin elpymisen Covid-19-pandemiasta kuin energiakriisistä auttamalla yrityksiä monipuolistamaan toimitusketjujaan ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisämarkkinoiden tärkeimmät hyödyt

  • Luoda uusia mahdollisuuksia ihmisille ja yrityksille
  • Asettaa yhteiset arvot ja standardit
  • Auttaa yrityksiä kasvamaan ja selviytymään vaikeina aikoina
  • Tukea ratkaisujen löytämistä uusiin haasteisiin

Sisämarkkinoiden keskeiset saavutukset yrityksille

  • Pk-yritysten liiketoiminnan helpottaminen – Sinun Eurooppasi -neuvonnan kautta saatavilla oleva kansallisten portaalienverkosto tarjoaa tietoa yrityksille ja suurelle yleisölle siitä, miten EU:n sääntöjä sovelletaan sisämarkkinoilla sekä saatavilla olevista neuvontapalveluista. Järjestelmä tulee mahdollistamaan monien hallinnollisten asioiden toimittamisen digitaalisesti kaikissa EU-maissa.
  • Oikea-aikaiset maksut – EU:n säännöillä pyritään varmistamaan oikea-aikainen korvaus yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista. Maksuviivästysten kulttuurin hillitsemiseksi nykyisiä sääntöjä vahvistetaan erityisesti pk-yritysten ja heikoimmassa asemassa olevien yritysten suojelemiseksi.
  • Julkiset hankinnat – EU:n säännöillä varmistetaan, että viranomaisten tarjouskilpailut ovat avoimia ja läpinäkyviä. Viranomaisia kannustetaan myös hankkimaan innovatiivisia, ympäristöystävällisempiä ja digitaalisia tuotteita ja palveluja, esimerkiksi valitsemalla vähäpäästöisemmät kulkuneuvot julkisessa liikenteessä.
  • Yhtenäinen patentti – vuosien neuvottelujenjälkeen yritykset voivat pian suojata teollis- ja tekijänoikeuksiaan rekisteröimällä yhden yhtenäisen eurooppalaisen patentin. Uusi järjestelmä helpottaa myös yritysten oikeuksien toteutumista tuomioistuimessa ja yritysten on kaiken kaikkiaan yksinkertaisempaa ja edullisempaa suojata innovaatioitaan.
  • Kriittiset raaka-aineet ja teknologiat – yritykset tarvitsevat kriittisiä raaka-aineita ja keskeisiä teknologioita, kuten puolijohteita, jotka auttavat edistämään taloutemme vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Sisämarkkinoiden avulla Eurooppa pyrkii vähentämään riippuvuuttaan EU:n ulkopuolisista maista, muun muassa kriittisiä raaka-aineita koskevalla säädöksellä, monipuolistamalla toimituksia, lisäämällä tuotantoa Euroopassa sekä tukemalla kierrätystä.

Sisämarkkinaohjelma

Sisämarkkinaohjelma on EU:n rahoitusohjelma, jolla autetaan sisämarkkinoita hyödyntämään koko potentiaalinsa ja varmistetaan Euroopan toipuminen Covid-19-pandemiasta. Ohjelmalla on käytössään 4,2 miljardia euroa vuosina 2021–2027. Tällä kokonaisuudella tuetaan ja vahvistetaan sisämarkkinoita.

Sisämarkkinatoimet vuoden 2023 aikana

Haluatko tietää, mitä sisämarkkinat tekevät puolestasi tai osallistua juhliin?

Tutustu juhlavuoteen Eu­roo­pan ko­mis­sion verk­ko­si­vuil­la (englan­nik­si).

 

 

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!