Pk-yrityspaneeli muista kuin taloudellisista tiedoista

Taustatietoja muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetusta direktiivistä

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetussa direktiivissä edellytetään, että tietyt suuret yritykset esittävät muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osana vuotuisia julkistamisvelvoitteitaan.

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetussa direktiivissä määritetään neljä kestävyyskysymystä:

ympäristö
sosiaaliset näkökohdat ja työntekijät
ihmisoikeudet
korruptio ja lahjonta.

Tältä osin direktiivissä edellytetään, että yritykset julkistavat tietoja liiketoimintamallistaan, toimintaperiaatteistaan (mukaan lukien due diligence -prosessit), tuloksistaan, riskeistään ja riskinhallinnastaan sekä tärkeimmistä tulosindikaattoreistaan, jotka ovat merkityksellisiä yritysten liiketoiminnalle. Siinä ei oteta käyttöön tai edellytetä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevaa standardia tai -kehystä eikä aseteta yksityiskohtaisia julkistamisvaatimuksia, kuten alakohtaisia indikaattoriluetteloita.

Tämänhetkinen tilanne

Käyttäjät, etenkin sijoittajat, tarvitsevat yhä enemmän ja nopeammin myös muita kuin taloudellisia tietoja. Sijoitusten kohteena olevia yhtiöitä koskevien kattavampien tietojen kysyntää lisää osittain sijoittajien tarve ymmärtää paremmin kestävyyskriiseistä johtuvia taloudellisia riskejä ja osittain sellaisten rahoitustuotteiden lisääntyminen, joilla pyritään aktiivisesti ratkaisemaan ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä ongelmia. Lisäksi pankeilla ja muilla rahoitusalan laitoksilla on yhä useammin lakisääteinen velvollisuus julkistaa tiettyjä tietoja investointiensa vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Yritysten tällä hetkellä ilmoittamat muut kuin taloudelliset tiedot eivät tyydytä kaikkia tietojen käyttäjien tarpeita. Tiedot eivät ole tarpeeksi vertailukelpoisia, luotettavia eivätkä täydellisiä. Yritysten on vaikea päättää, mitä muita kuin taloudellisia tietoja niiden olisi raportoitava ja miten sekä mihin nämä tiedot olisi raportoitava.

Tämän vuoksi Euroopan komissio valmistelee ehdotusta muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin tarkistamiseksi. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä pk-yritysten mielipiteitä asiasta.

Kenen on raportoitava ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvistä tiedoista

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevaa direktiiviä sovelletaan tällä hetkellä suuriin yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin, joissa on yli 500 työntekijää. Käytännössä tämä tarkoittaa suuria yrityksiä, joiden arvopaperit on listattu EU:n säännellyillä markkinoilla, suuria pankkeja (riippumatta siitä, onko ne listattu) ja suuria vakuutusyhtiöitä (riippumatta siitä, onko ne listattu), jos niillä on yli 500 työntekijää.

Tilinpäätösdirektiivissä ’suuret’ yritykset määritellään yrityksiksi, joiden osalta vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteereistä ylittyy:

a) taseen loppusumma: 20 000 000 euroa
b) nettoliikevaihto: 40 000 000 euroa
c) työntekijöiden vuotuinen määrä tilikauden aikana keskimäärin: 250.

Tanska ja Ruotsi laskivat kynnysarvon 250 työntekijään, jotta mukaan saataisiin kaikki suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt.

Yritysten, jotka kuuluvat muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin piiriin, on raportoitava toimitusketjuunsa liittyvät merkitykselliset tiedot. Näin ollen joidenkin pk-yritysten – vaikka ne eivät kuuluisikaan muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin piiriin – on mahdollisesti ilmoitettava joitakin muita kuin taloudellisia tietoja sellaisille suurille yrityksille, joille ne toimittavat tavaroita tai palveluja.

Myös pankit ja muut rahoituslaitokset pyytävät yritysasiakkailtaan, myös pk-yrityksiltä, yhä todennäköisemmin tiettyjä ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä tietoja. Vuodesta 2021 alkaen sijoitusrahastojen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden sekä rahoitusneuvojien on ilmoitettava, miten yksityisten varojen sijoittaminen vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon. Tämä voi vaikuttaa sellaisiin yrityksiin tehtävien sijoitusten määrään, jotka eivät ilmoita näitä tietoja. Näin ollen yritysten, jotka haluavat houkutella pääomaa, on ehkä harkittava ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien tietojen ilmoittamista. Toisaalta sellaisille yrityksille, joiden liiketoimintamallit ovat kestäviä ja jotka ovat avoimia vaikutuksestaan ympäristöön ja yhteiskuntaan, saattaa avautua uusia mahdollisuuksia.

Kyselyn tarkoitus

Vastaajilta kerätyt tiedot auttavat Euroopan komissiota arvioimaan suuria yrityksiä ja niiden toimitusketjuja koskevien lakisääteisten vaatimusten vaikutuksia. Annetut vastaukset auttavat Euroopan komissiota arvioimaan kustannuksia, joita pk-yrityksille aiheutuu, kun ne vastaavat sellaisten suurten yritysten ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä tietoja koskeviin pyyntöihin, joille ne toimittavat tavaroita tai palveluja, sekä rahoituslaitosten pyyntöihin. Euroopan komissio käyttää kerättyjä tietoja tarkistaessaan muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä raportointivaatimuksia.

Voit palata kyselyyn tästä.