Tietoa aihealueittain

Kansainvälistyvälle yritykselle

Sinun Eurooppasi -portaalissa annetaan käytännön tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista EU:ssa. Siinä keskitytään todellisiin rajat ylittäviin tilanteisiin, joissa esimerkiksi Euroopan unionin kansalainen haluaa työskennellä tai opiskella toisessa jäsenvaltiossa tai eurooppalainen yritys haluaa muuttaa toimintansa toiseen jäsenvaltioon tai avata sivuliikkeen toisessa jäsenvaltiossa.

Euroopan komission Suomen edustuston tehtävä on tuoda komissiota lähemmäksi tavallisia kansalaisia lähinnä tiedottamalla. Tiedottamisen lisäksi suhteet lehdistöön ja tiedotusvälineisiin ovat keskeinen osa edustuston toimintaa. Lisäksi edustusto raportoi komissiolle Suomen poliittisesta tilanteesta.

Eurooppa-tiedotus on kansalaisten EU-tietokeskus, joka pyrkii antamaan vastauksia Suomen EU-jäsenyyden vaikutuksista tavallisen kansalaisen elämään ja yhteiskuntaan.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI (Business Finland) tiedottaa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, Eureka/Eurostars- ja COST–ohjelmista, sekä neuvoo ohjelmiin hakeutuvia ja koordinoi kansallista yhteyshenkilöverkostoa.

What’s new? on Europa-palvelimen jatkuvasti päivittyvä tietosivu, jossa on eri instituutioiden ja EU-tahojen uusimmat asiat. Sivu on englanniksi.

REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH -asetus velvoittaa EU:n jäsenmaat perustamaan neuvontapalveluja auttamaan yrityksiä täyttämään asetuksen vaatimukset. Euroopan kemikaalivirasto ECHA toimii Helsingissä ja se hoitaa REACH -asetukseen liittyviä asioita.

 

EU-rahoitus ja – ohjelmat

Eurooppalainen portaali pk-yrityksiä varten tarjoaa:

EU-rahoitusta pk-yrityksille
EU:n pk-yritysten edustaja
Pk-yritykset ja innovaatiot
Yhteismarkkinat Euroopassa
EU:n toimialakohtaiset toimintaperiaatteet
Tukipalvelut ympäri Eurooppaa
Kansainvälistyminen
Pk-yrityspolitiikka Euroopassa
Yrittäjyyteen kannustaminen
Pk-yritysten kilpailukyvyn tukeminen

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR

Rakennerahastot – ESR ja EAKR

EU:n kulttuuri- ja koulutusohjelmat, CIMO vastaa useista EU:n koulutusohjelmista Suomessa.

Media Plus on EU:n tukiohjelma audiovisuaaliselle teollisuudelle.

 

EU:n toimielimet

Euroopan komissio tekee lainsäädäntöaloitteita, toimeenpanee säädökset, talousarvion ja ohjelmat ja valvoo yhteisön oikeuden noudattamista sekä edustaa EU:ta.

EUROPA on Euroopan unionin virallinen portaali.

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto keskittyy toiminnassaan yrittäjyyteen ja innovaatioille suotuisan toimintaympäristön kehittämiseen.

Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan yhteisöjen toimielinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä epäkohtia ja raportoi niistä. Euroopan unionin kansalaiset voivat tehdä kantelun oikeusasiamiehelle.

Euroopan parlamentti valvoo demokraattisesti kaikkia yhteisön toimielimiä, hyväksyy EU:n lainsäädännön ja talousarvion.

Euroopan unionin neuvosto on Euroopan unionin tärkein päätöksentekoelin. Neuvosto käyttää lainsäädäntövaltaa, huolehtii jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnista, tekee yhteisön puolesta kansainväliset sopimukset jne. Neuvostossa kokoontuvat säännöllisesti jäsenvaltioiden ministeritason edustajat.

Euroopan unionin erillisvirastot

 

Hyödyllisiä tietokantoja

CORDIS sisältää tutkimus- ja kehitystietoa. Cordis -tietokanta koostuu lähes kymmenestä eri alatietokannasta. Tietystä tutkimusohjelmasta on tietoa Programmes -tietokannassa ja yksittäisestä tutkimusprojektista Projects -tietokannassa. Tutkimuskumppaneiden hakuun voi käyttää Partners –tietokantaa.

EuropeAid sisältää yhteisön ulkopuolisiin maihin suunnattua yhteisön apua hallinnoivan toimialan tarjous- ja ehdotuspyynnöt.

EUR-Lex on portaali Euroopan unionin oikeuteen. Sivuilla on hakupalvelu mm. perustamissopimuksiin, lainsäädäntöön ja valmisteilla olevaan lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön. Sivuilla on lisäksi Virallisen lehden viimeisimmät numerot ja linkit lainsäädännön tietokantoihin.

Who is who in Europe on tietokanta, johon on tallennettu Euroopan unionin ja muiden toimielinten organisaatio- ja yhteystiedot sekä henkilöstöhaku.

TED-tietokanta sisältää EU-maiden julkisten hankintojen ja urakoiden tarjouspyyntöjä.

SOLVIT on online-pohjainen ongelmanratkaisuverkosto, jossa EU:n jäsenvaltiot yhteistyössä etsivät käytännön ratkaisuja ongelmiin, joita syntyy viranomaisten soveltaessa virheellisesti sisämarkkinalainsäädäntöä. SOLVIT käsittelee periaatteessa kaikkia EU-lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyviä valtioiden rajat ylittäviä ongelmia, joissa osapuolina on yritys tai kansalainen ja toisaalta kansallinen viranomainen. SOLVIT ei voi käsitellä yritysten välisiä eikä kuluttajien ja yritysten välisiä ongelmia.

EUROPAGES-yrityshakemisto

Markkinoillepääsyä koskeva tietokanta Market Access Database tarjoaa tietoa tullitariffeista, tullisäännöksistä ja -maksuista ympäri maailman. Yritykset voivat myös tehdä verkossa kantelun ja ilmoittaa Euroopan komissiolle tuontia ja investointeja rajoittavista toimenpiteistä EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.