Information per ämnesområde

För företag som internationaliseras

portalen Ditt Europa ges praktisk information om medborgarnas och företagens rättigheter och möjligheter i EU. Den fokuserar på verkligt gränsöverskridande situationer, exempelvis att en medborgare i Europeiska unionen vill arbeta eller studera i en annan medlemsstat eller att ett europeiskt företag vill flytta sin verksamhet till en annan medlemsstat eller öppna en filial i en annan medlemsstat.

Europeiska kommissionens representation i Finland har till uppgift att föra kommissionen närmare de vanliga medborgarna, främst genom att förmedla information. Förutom informationen utgör relationerna till pressen och medierna en central del av representationens verksamhet. Dessutom överlämnar representationen rapporter om den politiska situationen i Finland till kommissionen.

Europainformationen är medborgarnas EU-informationscenter, som strävar efter att svara på vilka effekter Finlands EU-medlemskap har på den vanliga medborgarens liv och samhället.

EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI)  ger information om EU:s ramprogram för forskning, Eureka/Eurostars- ja COST–program och handleder dem som söker till programmen och koordinerar det nationella nätverket av kontaktpersoner.

What’s new? är en informationssida på Europaservern. Sidan uppdateras kontinuerligt och innehåller information om de nyaste ärendena hos olika institutioner och EU-aktörer. Sidan är på engelska.

REACH är Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, tillståndsförfarande och begränsningar av kemikalier. REACH-förordningen förpliktar EU:s medlemsländer att inrätta rådgivningstjänster för att hjälpa företagen att uppfylla kraven i förordningen. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA verkar i Helsingfors och sköter ärenden som anknyter till REACH.

 

EU-finansiering och -program

Den europeiska portalen för SM-företag erbjuder:

EU-finansiering för SM-företag
Onlinestöd
Representant för SM-företagen i EU
SM-företag och innovationer
Gemensamma marknader i Europa
EU:s branschspecifika verksamhetsprinciper
Stödtjänster runt om i Europa
Internationalisering
SM-företagspolitiken i Europa
Sporrande till företagsamhet
Stöd av SM-företagens konkurrenskraft

Strukturfonder – ESF och ERUFEU:s kultur- och utbildningsprogram, CIMO svarar för de flesta EU:s utbildningsprogram i Finland.

Media Plus är EU:s stödprogram för den audiovisuella industrin.

 

EU:s organ

Europeiska kommissionen tar lagstiftningsinitiativ, verkställer författningarna, budgeten och programmen och övervakar att gemenskapsrätten följs samt representerar EU.

EUROPA är Europeiska unionens officiella portal

Huvudavdelningen för näringslivet fokuserar i sin verksamhet på att utveckla en gynnsam omvärld för företagsamhet och innovationer.

Europeiska rättsombudsmannen undersöker missförhållanden i EG-organens och EG-institutionernas verksamhet och rapporterar om dessa. Europeiska unionens medborgare kan lämna in klagomål till rättsombudsmannen.

Europaparlamentet övervakar alla unionens organ demokratiskt och godkänner EU:s lagstiftning och budget.

Europeiska unionens råd är Europeiska unionens viktigaste beslutsorgan. Rådet använder lagstiftningsmakten, koordinerar medlemsstaternas ekonomiska politik, ingår internationella avtal för gemenskapens räkning osv. I rådet samlas regelbundet representanter för medlemsstaternas ministrar.

Europeiska unionens byråer

 

Nyttiga databaser

CORDIS innehåller information om forskning och utveckling. Databasen Cordis består av nästan tio olika underdatabaser. Information om ett visst forskningsprogram finns i databasen Programmes, medan information om ett enskilt forskningsprojekt finns i databasen Projects. Databasen Partners kan användas för att söka efter forskningspartner.

EuropeAid innehåller anbuds- och förslagsbegäranden från det verksamhetsområde som administrerar den hjälp som gemenskapen riktar till länder utanför unionen.

EUR-Lex är Europeiska unionens officiella portal. Webbplatsen innehåller en söktjänst för bl.a. fördrag, lagstiftning och lagstiftning som är under beredning samt rättspraxis. På webbplatsen finns dessutom de senaste numren av den officiella tidningen och länkar till lagstiftningsdatabaser.

Who is who in Europe är en databas som omfattar organisations- och kontaktuppgifter för Europeiska unionens organ och övriga organ samt personalsök.

TED-databasen innehåller anbudsbegäranden för EU-ländernas offentliga upphandlingar och entreprenader.

SOLVIT är ett onlinebaserat problemlösningsnätverk, där EU:s medlemsstater samarbetar om att hitta praktiska lösningar på de problem som uppstår då myndigheterna tillämpar lagstiftningen om den inre marknaden på fel sätt. SOLVIT behandlar i princip alla gränsöverskridande problem som anknyter till felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen, i vilka parterna består av å ena sidan ett företag eller en medborgare och å andra sidan en nationell myndighet. SOLVIT kan inte behandla problem mellan företag eller problem mellan konsumenter och företag.

Företagsregistret EUROPAGES

Databasen Market Access Database, som handlar om inträde på marknaden, tillhandahåller information om tulltariffer, tullbestämmelser och tullavgifter runt om i världen. Företagen kan även lämna in klagomål på nätet och anmäla åtgärder som begränsar import och investeringar på marknader utanför EU till Europeiska kommissionen.